OR-Kata-on-TAT

Kata with Brandon Brown

Brandon Brown teaches Kata through Continuous Coaching Commitment.